Regulamin GBP w Liwie

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W LIWIE (filie w Ruchnie, Starejwsi, Wyszkowie)

 

 1. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
 • 1

Podstawę prawną funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Liwie stanowi:

– ustawa o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539 z póź. zm.),
– ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 nr 13 poz. 123
z póź. zm.),
– ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142 poz.1591 z póź. zm.),
– Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Liwie • 2

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Liwie i  filiach, zwanej dalej biblioteką.

 

 • 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

materiałach bibliotecznych – rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, multimedia, filmy na płytach DVD, książki mówione na kasetach lub płytach CD, zbiory elektroniczne dostępne w sieci.

karcie zapisu – rozumie się przez to dokument zawierający :
a) dane osobowe użytkownika (nazwisko i imię, datę urodzenia, zawód, adres zamieszkania ) oraz numer czytelnika i znak statystyczny,
b) informacje dotyczące biblioteki w zakresie administrowania danymi osobowymi,
c) oświadczenia użytkownika, że zna regulamin biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody.użytkowniku –
rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające zgodnie
z regulaminem- do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych

 

 • 4

Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników, korzystających z materiałów
i usług biblioteki.

 • 5

Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień.

 • 6

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu użytkownik składa na karcie zapisu. Podpis na karcie zapisu oznacza akceptację postanowień regulaminu przez użytkownika.

 • 7
 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne:
  1) dokumenty graficzne:
  – wydawnictwa zwarte (książki),
  – periodyki (gazety, czasopisma).
  2) dokumenty dźwiękowe:
  – książki mówione na płytach CD,
  3) dokumenty audiowizualne:
  – płyty DVD i inne,
  4) dokumenty elektroniczne:
  – wydawnictwa multimedialne, płyty CD-ROM,


  2. Materiały biblioteczne stanowią własność Biblioteki.
 • 8

Na terenie biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz spo­żywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających oraz palenia tytoniu.

 • 9

W bibliotece należy zachować ciszę.

 • 10

Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem sytuacji wymienionych
w rozdz. I, § 11. • 11 Opłaty mogą być pobierane:

1)      za usługi kserograficzne,

2)      w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

3)      za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

4)      za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,

 • 12

Wysokość opłat wymienionych w § 11 jest ustalana przez dyrektora biblioteki na mocy odrębnego zarządzenia.

 • 13

  Skargi i wnioski

Skargi i wnioski użytkownik zgłaszać do dyrektora biblioteki ( siedziba dyrekcji: Liw, ul. Kozia 4). Dyrektor biblioteki w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w godzinach pracy, zgodnie z informacją znajdującą się na tablicy ogłoszeń w wypożyczalni.

 

 

 

 1. PRAWO KORZYSTANIA
  Z BIBLIOTEKI

 

 • 1
 1. Prawo korzystania z biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.
  2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
 • 2
 1. Z materiałów bibliotecznych mogą korzystać osoby, które:
  1) są pełnoletnie, (dzieci za zgodą rodziców lub opiekunów poświadczoną podpisem na karcie zapisu),
  2) wypełniły kartę zapisu,
  3) zobowiązały się do przestrzegania niniejszego regulaminu,
 • 3

Administratorem danych osobowych czytelników jest dyrektor biblioteki. Dane wykorzystywane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

 

 

 

III.  PRAWA I OBOWIĄZKI

UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 • 1
 1. Użytkownicy mają prawo do:
  a) wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w regulaminie,
  b) korzystania z księgozbioru podręcznego,
  c) korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych, 1. Użytkownicy mają obowiązek:
 2. a)      przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych regulaminem,
 3. b)      dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach itp.,
 4. c)   informować o zmianach dotyczących danych osobowych zamieszczonych na karcie zapisu,
 5. d)     każdorazowo na żądanie bibliotekarza okazywać dokument tożsamości celem sprawdzenia zgodności danych z danymi zamieszczonymi na karcie zapisu,
 6. e)      zachowywać czystość w pomieszczeniach biblioteki,
 7. f)       zachowywać się w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu innych użytkowników oraz nie zakłóca porządku w bibliotece,
 8. g)      dbać o użytkowany sprzęt i urządzenia, z których korzysta w bibliotece.

 

 

 

 1. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

 • 1
  Wypożyczanie
 1. Wypożyczać można jednorazowo maksymalnie 5 wolumenów na okres nie dłuży niż
  1 miesiąc. Uczniowie klas maturalnych i studenci mogą wypożyczyć do 7 wolumenów na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 2. Bibliotekarz może w uzasadnionych przypadkach zwiększyć lub zmniejszyć limit wypo­życzonych wolumenów.
 3. Pracownik biblioteki na prośbę użytkownika może przedłużyć termin zwrotu materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego użytkownika.
 4. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy Liw lub gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminą Liw, za wypożyczone zbiory biblioteka może pobierać kaucję zwrotną, której wysokość określa dyrektor biblioteki na mocy odrębnego zarządzenia.
 • 2
  Poszanowanie i zabezpieczenie książek.
 1. Użytkownik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypoży­czeniem. Zauważone uszkodzenia należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 1. Za szkody wynikłe z niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada użyt­kownik.
 1. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia książki użytkownik zobowią­zany jest:
 • za zgodą dyrektora biblioteki zwrócić ten sam tytuł książki lub do­starczyć zamiast niezwróconej, zniszczonej, uszkodzonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki;
 • uiścić opłatę, której wysokość odpowiada aktualnej wartości rynkowej zniszczo­nej lub uszkodzonej książki. Za niezwrócenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala dyrektor Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wy­sokości odszkodowania.
 • 3
  Przetrzymywanie książek
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 1 pkt 1 biblioteka może pobierać opłaty. Wysokość opłaty okre­ślona zostaje na mocy zarządzenia dyrektora biblioteki.
 2. Jeżeli użytkownik zwraca książkę w terminie 7 dni po otrzymaniu pierwszego upomnienia, nie pobiera się od niego opłat za przetrzymywanie książek.
 3. Jeżeli użytkownik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

 

 

 1. REGULAMIN KORZYSTANIA
  Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

 • 1
  Postanowienia ogólne
 1. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni internetowej należy zachować ciszę.
 2. Zabrania się wchodzenia na teren czytelni w okryciach wierzchnich oraz wnoszenia toreb, teczek itp. Okrycia wierzchnie należy zostawić na wieszaku, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu.
 3. Na teren czytelni internetowej nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 4. Na terenie czytelni należy bezwzględnie podporządkować się wszystkim zaleceniom bibliotekarza obsługującego czytelnię internetową.

 

 

 • 2

Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu

 

 1. Internet powinien być wykorzystywany przede wszystkim do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych.
 1. Wykorzystywanie Internetu do innych celów (np. rozrywka) jest możliwe wyłącznie za zgodą dyżurującego bibliotekarza i na warunkach przez niego określonych
 1. Jedna osoba może korzystać z dostępu do Internetu przez 30 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.
 2. Przy  jednym stanowisku komputerowym może znajdować się jednorazowo tylko1 osoba.
 3. Stanowisko komputerowe przydziela użytkownikowi bibliotekarz.
 4. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i zainstalowane oprogramowanie. Ponosi odpowiedzialność materialną za straty lub koszt naprawy w przypadku zniszczeń i szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 5. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.
 1.   Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania            innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
 2. Ściągnięte z Internetu pliki oraz teksty własne można zapisywać na dysku twardym lub innych nośnikach tylko za zgodą  bibliotekarza w określonej wcześniej przez niego lokalizacji.
 3. Użytkownik chcący korzystać z własnego nośnika danych ma obowiązek sprawdzenia go programem  antywirusowym. Może przy tym skorzystać z pomocy bibliotekarza.
 4. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 5. Zabrania się:
 6. a)      zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania
  i danych, obrażających uczucia innych użytkowników.
 7. b)      zapisywania plików i instalowania programów na dyskach twardych komputera bez zgody bibliotekarza,
 8. c)      otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,
 9. d)     używania bramek sms.
 10. e)      podłączanie do komputera innych urządzeń bez zgody bibliotekarza.

 

 • 3

Zasady bezpieczeństwa

 

 1. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 2. Biblioteka w celu ochrony systemu może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym regulaminem oraz monitorujące czynności wykonywane przez użytkowników.
 3. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputerów lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu, sprzętu lub zakłóca porządek w bibliotece.
 4. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z komputerów w czytelni internetowej lub do korzystania z usług biblioteki przez okres wyznaczony przez bibliotekarza. Od tego postanowienia przysługuje czytelnikowi odwołanie do dyrektora biblioteki.

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 1

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje dyrektorowi biblioteki.

 • 2

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2013 r. 

BIP GBP w Liwie
Gmina Liw
Skip to content