Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla osoby korzystającej z zasobów biblioteki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO) informujemy, iż:

1.    Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Liwie, Liw ul. Kozia 4, NIP: 824-17-09-224 , tel. (25) 691-80-14 filia w Ruchnie/ filia w Wyszkowie/ filia w Starejwsi, bibliotekaliw@wp.pl 

2.    Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z przysługujących na mocy przepisów RODO praw: Maciej Kasperowicz, iod@bibliotekaliw.int.pl

3.    Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępniania materiałów bibliotecznych, a  także ich odzyskania lub odzyskania ich równowartości zgodnie z przepisami ustawy o  bibliotekach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Na podstawie Pani/a zgody mogą być także przetwarzane dodatkowe dane umożliwiające szybszy kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.    Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

5.    Dane niezbędne do korzystania z usług bibliotecznych będą przechowywane przez okres korzystania z oferty bibliotecznej. W przypadku braku aktywności przez okres 5 lat, jeżeli nie ma Pan/i zobowiązań wobec biblioteki, Pani/a konto, wraz z danymi osobowymi zostanie usunięte. W przypadku niezwrócenia materiałów bibliotecznych lub  innych zobowiązań wobec biblioteki dane będą przechowywane do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

6.    Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7.    Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

8.    Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO www.uodo.gov.pl 

9.    Podanie przez Panią/Pana danych w zobowiązaniu jest dobrowolne, lecz niezbędne do zarejestrowania w bibliotece. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość zarejestrowania w bibliotece oraz korzystania z jej zbiorów.

BIP GBP w Liwie
Gmina Liw
Skip to content